Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

KARTEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kartek Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Kartek Holding Anonim Şirketi
Mersis Numarası0526066216600011
Telefon Numarası[●]
AdresAyazağa Mah., Eski Mezarlık Sk., Provus Bilgi Mer., Blok No: 3, İç Kapı No: 4, Sarıyer/İstanbul
Mail[●]

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda açıklanan çerçevede Kanun ile uyumlu olarak işlenir. Bu kapsamda KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyeceğimizi bildiririz.

1) Tanımlar

 1. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
 1. Kanun/KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 2. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 3. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

2) İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, aşağıda anılan çeşitli veri kategorileri kapsamında bulunan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

VERİ KATEGORİSİKİŞİSEL VERİ
1.     İşlem Güvenliği

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       IP adresi (dinamik IP),

–       Ağ bilgisi,

–       İnternet sitesine erişilen browser ve cihaz bilgisi

2.     Pazarlama Bilgileri

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz

–       İzin vermeniz halinde çerezler (internet sitesi ile etkileşim sırasında hakkınızdaki bilgileri toplamak amacıyla çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Söz konusu bilgiler; tercihlerinizi, belirli ürünlere ilginizi belirlemede ve belirli içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu analiz etmede bize yardımcı olur.  Bu bilgiler internet sitesinde üyelik oturumu açıp açmadığınıza bakılmaksızın toplanabilir ve kullandığınız cihazdan bağımsız olarak birbiriyle eşleştirilebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çerezlerin nasıl silindiğini öğrenmek için lütfen Çerez Bildirimini okuyunuz.)

3.     Kimlik

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Adınız, soyadınız,

–       Yaşınız

–       Cinsiyetiniz

Bu bilgiler hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda kimliğinizin tespit edilebilmesi gereklidir.

4.     İletişim

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Elektronik posta adresiniz,

–       Adres (Ülke bilgisi)

5.     İşitsel Kayıtlar

(Şirket ile iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizi ilettiğinizde, müşteri yardımı talep ettiğinizde)

–       Sesiniz: Satın almış olduğunuz/ilgilenmekte olduğunuz ürünle ilgili Şirketimizi aradığınızda veya Şirketimiz tarafından arandığınızda, hizmet kalitemizi geliştirmek, talebinizi yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek amacıyla görüşmeleriniz (sesiniz) kayıt altına alınır. Müşteri temsilcimize bağlanmadan önce bu durum sesli mesajla size bildirilir. (Telefon görüşmelerinizin (sesinizin) kayıt altına alınmasını istemediğiniz takdirde bize her zaman diğer kanallardan ulaşabilirsiniz.​)
6.     Diğer–       Çalıştığınız şirket bilgisi: kurumsal müşterilerde hangi şirket adına iletişime geçildiği bilgisi

 

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir:

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • Ürün ve hizmetlerin satışı ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni müşteri kazanımı,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Telefonla iletişim durumunda, hizmet kalitesini arttırmak, müşteri talebini yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek,
 • İnternet sitemizde sorunsuz bir şekilde gezinmenin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi
 1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca onayınızın ve KVKK kapsamında açık rızanızın varlığı halinde;
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanıma alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi, belirtmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi
 1. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile adli ve kolluk makamlarına bilgi ve belge verilmesi ve sair yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Şirket’in ve Şirket ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’in hizmet politikalarının yürütülmesi

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Şirket’imiz tarafından Kanun’un 8. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası bakımından kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; (ç) bendi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, çalıştığımız hukuk büroları ve avukatlara aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizden adınız-soyadınız ve elektronik posta adresiniz Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden ticari elektronik ileti gönderiminde hizmet aldığımız şirket/şirketler ile paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız olması halinde yurtdışına aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz otomatik olan veya olmayan [●] uzantılı internet sitesini ziyaretiz sırasında, bu internet sitesi üzerindeki iletişim formu aracılığıyla ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve muhtelif yukarıda yer verilen amaçlar ile teknik ve sair yöntemlerle toplanır ve Şirket tarafından işlenir.

6) Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar hususundaki talepleriniz için [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep edebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirkete iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK Madde 11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin Netcad tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

7) Bilgilerinizin Güncelleme Talebi

Şirket tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep ederek, ilgili formda belirtilmiş olan yollar ile Şirkete bildirebilirsiniz.

KARTEK KART VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kartek Kart Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Kartek Kart Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi
Mersis Numarası0526065809300061
Telefon Numarası[●]
AdresReşitpaşa Mah., Katar Cad., No:4, Arı Teknokent 3, İç K.No:102, Maslak, Sarıyer/İstanbul
Mail[●]

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda açıklanan çerçevede Kanun ile uyumlu olarak işlenir. Bu kapsamda KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyeceğimizi bildiririz.

1) Tanımlar

 1. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
 1. Kanun/KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 2. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 3. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

2) İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, aşağıda anılan çeşitli veri kategorileri kapsamında bulunan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

VERİ KATEGORİSİKİŞİSEL VERİ
1.     İşlem Güvenliği

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       IP adresi (dinamik IP),

–       Ağ bilgisi,

–       İnternet sitesine erişilen browser ve cihaz bilgisi

2.     Pazarlama Bilgileri

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz

–       İzin vermeniz halinde çerezler (internet sitesi ile etkileşim sırasında hakkınızdaki bilgileri toplamak amacıyla çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Söz konusu bilgiler; tercihlerinizi, belirli ürünlere ilginizi belirlemede ve belirli içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu analiz etmede bize yardımcı olur.  Bu bilgiler internet sitesinde üyelik oturumu açıp açmadığınıza bakılmaksızın toplanabilir ve kullandığınız cihazdan bağımsız olarak birbiriyle eşleştirilebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çerezlerin nasıl silindiğini öğrenmek için lütfen Çerez Bildirimini okuyunuz.)

3.     Kimlik

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Adınız, soyadınız,

–       Yaşınız

–       Cinsiyetiniz

Bu bilgiler hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda kimliğinizin tespit edilebilmesi gereklidir.

4.     İletişim

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Elektronik posta adresiniz,

–       Adres (Ülke bilgisi)

5.     İşitsel Kayıtlar

(Şirket ile iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizi ilettiğinizde, müşteri yardımı talep ettiğinizde)

–       Sesiniz: Satın almış olduğunuz/ilgilenmekte olduğunuz ürünle ilgili Şirketimizi aradığınızda veya Şirketimiz tarafından arandığınızda, hizmet kalitemizi geliştirmek, talebinizi yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek amacıyla görüşmeleriniz (sesiniz) kayıt altına alınır. Müşteri temsilcimize bağlanmadan önce bu durum sesli mesajla size bildirilir. (Telefon görüşmelerinizin (sesinizin) kayıt altına alınmasını istemediğiniz takdirde bize her zaman diğer kanallardan ulaşabilirsiniz.​)
6.     Diğer–       Çalıştığınız şirket bilgisi: kurumsal müşterilerde hangi şirket adına iletişime geçildiği bilgisi

 

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir:

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • Ürün ve hizmetlerin satışı ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni müşteri kazanımı,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Telefonla iletişim durumunda, hizmet kalitesini arttırmak, müşteri talebini yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek,
 • İnternet sitemizde sorunsuz bir şekilde gezinmenin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi

 

 1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca onayınızın ve KVKK kapsamında açık rızanızın varlığı halinde;
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanıma alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi, belirtmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 1. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile adli ve kolluk makamlarına bilgi ve belge verilmesi ve sair yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Şirket’in ve Şirket ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’in hizmet politikalarının yürütülmesi

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Şirket’imiz tarafından Kanun’un 8. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası bakımından kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; (ç) bendi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, çalıştığımız hukuk büroları ve avukatlara aktarılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizden adınız-soyadınız ve elektronik posta adresiniz Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden ticari elektronik ileti gönderiminde hizmet aldığımız şirket/şirketler ile paylaşılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız olması halinde yurtdışına aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz otomatik olan veya olmayan [●] uzantılı internet sitesini ziyaretiz sırasında, bu internet sitesi üzerindeki iletişim formu aracılığıyla ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve muhtelif yukarıda yer verilen amaçlar ile teknik ve sair yöntemlerle toplanır ve Şirket tarafından işlenir.

 

6) Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar hususundaki talepleriniz için [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep edebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirkete iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK Madde 11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin Netcad tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7) Bilgilerinizin Güncelleme Talebi

Şirket tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep ederek, ilgili formda belirtilmiş olan yollar ile Şirkete bildirebilirsiniz.

 

KARBİL YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
Mersis Numarası0523058552600001
Telefon Numarası[●]
AdresReşitpaşa Mah., Katar Cad., No:4, Arı Teknokent 3, İç K.No:101, Maslak, Sarıyer/İstanbul
Mail[●]

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda açıklanan çerçevede Kanun ile uyumlu olarak işlenir. Bu kapsamda KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyeceğimizi bildiririz.

1) Tanımlar

 1. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
 1. Kanun/KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 2. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 3. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

2) İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, aşağıda anılan çeşitli veri kategorileri kapsamında bulunan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

VERİ KATEGORİSİKİŞİSEL VERİ
1.     İşlem Güvenliği

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       IP adresi (dinamik IP),

–       Ağ bilgisi,

–       İnternet sitesine erişilen browser ve cihaz bilgisi

2.     Pazarlama Bilgileri

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz

–       İzin vermeniz halinde çerezler (internet sitesi ile etkileşim sırasında hakkınızdaki bilgileri toplamak amacıyla çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Söz konusu bilgiler; tercihlerinizi, belirli ürünlere ilginizi belirlemede ve belirli içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu analiz etmede bize yardımcı olur.  Bu bilgiler internet sitesinde üyelik oturumu açıp açmadığınıza bakılmaksızın toplanabilir ve kullandığınız cihazdan bağımsız olarak birbiriyle eşleştirilebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çerezlerin nasıl silindiğini öğrenmek için lütfen Çerez Bildirimini okuyunuz.)

3.     Kimlik

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Adınız, soyadınız,

–       Yaşınız

–       Cinsiyetiniz

Bu bilgiler hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda kimliğinizin tespit edilebilmesi gereklidir.

4.     İletişim

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Elektronik posta adresiniz,

–       Adres (Ülke bilgisi)

5.     İşitsel Kayıtlar

(Şirket ile iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizi ilettiğinizde, müşteri yardımı talep ettiğinizde)

–       Sesiniz: Satın almış olduğunuz/ilgilenmekte olduğunuz ürünle ilgili Şirketimizi aradığınızda veya Şirketimiz tarafından arandığınızda, hizmet kalitemizi geliştirmek, talebinizi yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek amacıyla görüşmeleriniz (sesiniz) kayıt altına alınır. Müşteri temsilcimize bağlanmadan önce bu durum sesli mesajla size bildirilir. (Telefon görüşmelerinizin (sesinizin) kayıt altına alınmasını istemediğiniz takdirde bize her zaman diğer kanallardan ulaşabilirsiniz.​)
6.     Diğer–       Çalıştığınız şirket bilgisi: kurumsal müşterilerde hangi şirket adına iletişime geçildiği bilgisi

 

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir:

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • Ürün ve hizmetlerin satışı ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni müşteri kazanımı,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Telefonla iletişim durumunda, hizmet kalitesini arttırmak, müşteri talebini yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek,
 • İnternet sitemizde sorunsuz bir şekilde gezinmenin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi

 

 1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca onayınızın ve KVKK kapsamında açık rızanızın varlığı halinde;
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanıma alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi, belirtmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 1. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile adli ve kolluk makamlarına bilgi ve belge verilmesi ve sair yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Şirket’in ve Şirket ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’in hizmet politikalarının yürütülmesi

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Şirket’imiz tarafından Kanun’un 8. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası bakımından kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; (ç) bendi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, çalıştığımız hukuk büroları ve avukatlara aktarılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizden adınız-soyadınız ve elektronik posta adresiniz Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden ticari elektronik ileti gönderiminde hizmet aldığımız şirket/şirketler ile paylaşılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız olması halinde yurtdışına aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz otomatik olan veya olmayan [●] uzantılı internet sitesini ziyaretiz sırasında, bu internet sitesi üzerindeki iletişim formu aracılığıyla ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve muhtelif yukarıda yer verilen amaçlar ile teknik ve sair yöntemlerle toplanır ve Şirket tarafından işlenir.

 

6) Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar hususundaki talepleriniz için [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep edebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirkete iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK Madde 11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin Netcad tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7) Bilgilerinizin Güncelleme Talebi

Şirket tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep ederek, ilgili formda belirtilmiş olan yollar ile şirkete bildirebilirsiniz.

 

KARTNET BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kartnet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Kartnet Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis Numarası0524062318100001
Telefon Numarası[●]
AdresReşitpaşa Mah., Katar Cad., No:4, Arı Teknokent 3, İç K.No:103, Maslak, Sarıyer/İstanbul
Mail[●]

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda açıklanan çerçevede Kanun ile uyumlu olarak işlenir. Bu kapsamda KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyeceğimizi bildiririz.

1) Tanımlar

 1. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi
 1. Kanun/KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 2. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 3. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

2) İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, aşağıda anılan çeşitli veri kategorileri kapsamında bulunan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

VERİ KATEGORİSİKİŞİSEL VERİ
1.     İşlem Güvenliği

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       IP adresi (dinamik IP),

–       Ağ bilgisi,

–       İnternet sitesine erişilen browser ve cihaz bilgisi

2.     Pazarlama Bilgileri

([●] uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

–       Ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz

–       İzin vermeniz halinde çerezler (internet sitesi ile etkileşim sırasında hakkınızdaki bilgileri toplamak amacıyla çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Söz konusu bilgiler; tercihlerinizi, belirli ürünlere ilginizi belirlemede ve belirli içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu analiz etmede bize yardımcı olur.  Bu bilgiler internet sitesinde üyelik oturumu açıp açmadığınıza bakılmaksızın toplanabilir ve kullandığınız cihazdan bağımsız olarak birbiriyle eşleştirilebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çerezlerin nasıl silindiğini öğrenmek için lütfen Çerez Bildirimini okuyunuz.)

3.     Kimlik

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Adınız, soyadınız,

–       Yaşınız

–       Cinsiyetiniz

Bu bilgiler hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda kimliğinizin tespit edilebilmesi gereklidir.

4.     İletişim

([●] uzantılı internet sitesindeki iletişim formunu doldurduğunuzda)

–       Elektronik posta adresiniz,

–       Adres (Ülke bilgisi)

5.     İşitsel Kayıtlar

(Şirket ile iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizi ilettiğinizde, müşteri yardımı talep ettiğinizde)

–       Sesiniz: Satın almış olduğunuz/ilgilenmekte olduğunuz ürünle ilgili Şirketimizi aradığınızda veya Şirketimiz tarafından arandığınızda, hizmet kalitemizi geliştirmek, talebinizi yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek amacıyla görüşmeleriniz (sesiniz) kayıt altına alınır. Müşteri temsilcimize bağlanmadan önce bu durum sesli mesajla size bildirilir. (Telefon görüşmelerinizin (sesinizin) kayıt altına alınmasını istemediğiniz takdirde bize her zaman diğer kanallardan ulaşabilirsiniz.​)
6.     Diğer–       Çalıştığınız şirket bilgisi: kurumsal müşterilerde hangi şirket adına iletişime geçildiği bilgisi

 

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir:

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • Ürün ve hizmetlerin satışı ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni müşteri kazanımı,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Telefonla iletişim durumunda, hizmet kalitesini arttırmak, müşteri talebini yönetmek ve kanıt olarak arşivlemek,
 • İnternet sitemizde sorunsuz bir şekilde gezinmenin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi

 

 1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca onayınızın ve KVKK kapsamında açık rızanızın varlığı halinde;
 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanıma alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi, belirtmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 1. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile adli ve kolluk makamlarına bilgi ve belge verilmesi ve sair yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Şirket’in ve Şirket ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’in hizmet politikalarının yürütülmesi

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Şirket’imiz tarafından Kanun’un 8. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası bakımından kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; (ç) bendi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, çalıştığımız hukuk büroları ve avukatlara aktarılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizden adınız-soyadınız ve elektronik posta adresiniz Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden ticari elektronik ileti gönderiminde hizmet aldığımız şirket/şirketler ile paylaşılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız olması halinde yurtdışına aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz otomatik olan veya olmayan [●] uzantılı internet sitesini ziyaretiz sırasında, bu internet sitesi üzerindeki iletişim formu aracılığıyla ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve muhtelif yukarıda yer verilen amaçlar ile teknik ve sair yöntemlerle toplanır ve Şirket tarafından işlenir.

 

6) Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar hususundaki talepleriniz için [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep edebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirkete iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK Madde 11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin Netcad tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7) Bilgilerinizin Güncelleme Talebi

Şirket tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya [●] sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep ederek, ilgili formda belirtilmiş olan yollar ile Şirkete bildirebilirsiniz.

This site is registered on wpml.org as a development site.